การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการทำงาน

Image

ภาพกิจกรรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการทำงาน” ภาควิชาบัญชี และโครงการปริญญาตรีการบัญชีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 101 คน

โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นใน

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

ณ Maruay Garden Hotel การอบรมแบ่งเป็น 2 หัวข้อดังนี้

1. การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในอาชีพ

2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการทำงาน

วิทยากร:

1. อาจารย์ ดร.ภพพิศลย์ ภพอุดม

2. อาจารย์ธีรัตม์ ฉวีวรรณ

3. คุณชนกสุดา ชุมนานนท์

** ผู้ที่สนใจจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการทำงาน” สามารถติดต่อเพื่อขอรับการประเมินราคาเบื้องต้นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.นางรัชดาภร เหง้าพรหมมินทร์ โทรศัพท์ 02-579-5566-8 ต่อ 1108 หรือ

โทรศัพท์มือถือ 09-8780-0550 / E-mail: ac.human.ku@gmail.com

2.นางสาวงามชื่น หวานหอม โทรศัพท์ 02-579-5566-8 ต่อ 1108 หรือ

โทรศัพท์มือถือ 08-4771-4749 / E-mail: ac.human.ku@gmail.com

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

https://drive.google.com/…/1wxuqJ1H2z49Wj39EwX6Goerwd4a…

February 23, 2024