การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2 “UNITING FOR THE GLORY”

Image

การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2 “UNITING FOR THE GLORY”

การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในปีนี้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ภายใต้ Concept “UNITING FOR THE GLORY” ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมภาคเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการ การวิจัย การพัฒนานิสิต วิเทศสัมพันธ์ และการบริหารจัดการองค์กร และกิจกรรม Party ในช่วงเย็นจากการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเต็มทุกมหาวิทยาลัย และพิเศษสุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำเสนอชุดการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Winds) และพิธีส่งมอบเจ้าภาพประชุมเครือข่ายครั้งต่อไป ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา รับหน้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปี 2567

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

1. https://o365ku-my.sharepoint.com/…/EopcCxodvUtPkAJVOwQn…

2. https://kasets.art/xHZ7j1

November 10, 2023