การประกวดรางวัลคุณภาพการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2566

Image

ประมวลภาพการนำเสนอผลงานรอบตัดสิน การประกวดรางวัลคุณภาพการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยาย/สัมมนา 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง และกล่าวเปิดงานโดยผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ตัดสินได้แก่

1. ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

2. รศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

3. รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

4. ผศ.ดร.สุริยา ณ หนองคาย อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

5. คุณหทัยกาญจน์ ลูกฟัก หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://o365ku-my.sharepoint.com/…/Et8Q1Sak85FKpvnxPj…

January 3, 2024