การประชุมวิชาการระดับชาติร่วมเกาหลีศึกษา ครั้งที่ 10

การประชุมวิชาการระดับชาติร่วมเกาหลีศึกษา ครั้งที่ 10 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับเกาหลีศึกษา” วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Website https://kasets.art/rOea9M

โครงการความเชื่อเรื่องโชคลางและศาสตร์แห่งพลังงานธรรมชาติ

“ตีแผ่เรื่องราวของความเชื่อโชคลางของขลัง สายมูห้ามพลาด !!”ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดโครงการความเชื่อเรื่องโชคลางและศาสตร์แห่งพลังงานธรรมชาติขึ้นเพื่อเจาะลึกเนื้อหา แนวคิด และเทคนิคที่สำคัญเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโชคลางของขลังของตะวันตกและตะวันออก รวมถึงศาสตร์แห่งพลังงานธรรมชาติ และได้ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์สร้อยหินมงคล อบรมวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. หลักสูตรละ 1,999 บาทณ ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ1. “ความเชื่อเรื่องโชคลางของขลังของตะวันตก” โดย อ.ดร.เอกพล เจียรพัฒนาคม เวลา 09.00 – 10.30 น.2. “ความเชื่อเรื่องโชคลางของขลังของตะวันออก” โดย ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย เวลา 10.45 – 12.15 น.3. “เรกิ” ศาสตร์แห่งพลังงานธรรมชาติ โดย น.ส.ทินภา อภัยวงศ์ เวลา 13.15 – 15.15 น.4. “การฝึกปฏิบัติประดิษฐ์สร้อยหินมงคล“ โดย น.ส.เบญจมาศ …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนกรอาบป่า

เรียนรู้การใช้ป่าเยียวยาตัวเองและคนใกล้ชิด พัฒนาและต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนกรอาบป่าขึ้นเพื่อสร้างนักกระบวนกรอาบป่าที่สนใจจัดกิจกรรมอาบป่าในประเทศไทยและเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การอาบป่าให้ผู้สนใจได้เข้าใจและต่อยอดความรู้ไปสู่การพัฒนาเป็นอาชีพได้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการอาบป่า อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์ Bachelor of Engineering: Electronics and Telecommunication Engineering, King’s Mongkut University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand Master of Business Administration, University of Sunderland, Sunderland, U.K. Master of Research in Business, Oxford Brookes University, Oxford, U.K. Doctor of Philosophy, Oxford Brookes University, Oxford, U.K. Certified Forest Medicine Specialist from INFOM, Japan – อบรมทฤษฎี 6 …

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ทั้งหมด 4 หลักสูตร

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ทั้งหมด 4 หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)” วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคาเพียงท่านละ 3,000 บาทเท่านั้น คนไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ บรรยายโดยวิทยากรมากประสบการณ์ ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ โครงการอบรมเสริมทักษะการพูดพิธีกรมืออาชีพ 1.หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ”พูดได้ไม่ตายไมค์” วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าลงทะเบียนเพียงหลักสูตรละ 3,500 บาท/ท่าน บรรยายโดยวิทยากรมากประสบการณ์ 2 ท่าน คุณปูเป้ ภัคนันท์ ธนาศรม และ คุณต๊อป อธิวัฒน์ ธีรนิธินันท์ หลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ปี 2567 รุ่นที่ 15 ระดับต้น วันที่ …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านทำนองเสนาะ เพื่อพัฒนาสู่การประกวด

“อ่านทำนองเสนาะอย่างไรให้ได้รางวัล เจาะลึกทุกเทคนิคการสอนเพื่อประกวดแบบไม่มีกั๊ก” ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านทำนองเสนาะ เพื่อพัฒนาสู่การประกวด ขึ้นเพื่อเจาะลึกเนื้อหา แนวคิด และเทคนิคที่สำคัญในการอ่านทำนองเสนาะเพื่อพัฒนาสู่การประกวด สอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ 1. ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุภัค โมกขศักดิ์ อบรมวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. จ่าย 1 ได้ถึง 3 (คุณครู 1 ท่านสามารถนำนักเรียนมาได้ 2 ท่าน) หลักสูตรละ 2,500 บาท รวมอาหารว่างและอาหารกลางวันทั้ง 3 ท่าน ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #LLL_Humanities#HumanitiesKU#LifeLongLearning

โครงการ One Fine Day at KU

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่อายุ 40 ปีขึ้นไป มีสุขภาพที่แข็งแรง เข้าร่วมโครงการ One Fine Day at KU เป็นโครงการของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและทำให้ผู้อบรมมีสุขภาพจิตที่ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยกิจกรรมในโครงการ1. กิจกรรมอาบป่าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้ผู้อบรมเข้าใจและรู้สึกถึงธรรมชาติที่มีอยู่ภายในเกษตรศาสตร์อีกทั้งยังช่วยในการผ่อนคลายได้ดีอีกด้วย โดยวิทยากรผู้ชำนาญการอาบป่า อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์2. กิจกรรมการทำอาหารว่างพลังงานต่ำ เป็นกิจกรรมร่วมกันทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพและยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กันอีกด้วย3. กิจกรรมร้องเพลงประสานเสียง เป็นการสร้างความสุขและผ่อนคลาย ด้วยการร้องเพลงร่วมกัน โดยวิทยากรด้านการร้องเพลง อาจารย์บุษยพัชร อุ่นจิตติกุลวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น.ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.เพียงท่านละ 990 บาท พิเศษมา 10 ท่าน จ่ายเพียง 9 ท่านเท่านั้นกิจกรรมพิเศษแบบนี้ ไม่มาไม่ได้แล้วค่ะ#LLL_Humanities#HumanitiesKU#LifeLongLearning

การแข่งขันเปียโนรอบคัดเลือกประเทศไทย ของ 2024 Orbifold Global Music Festival and Competition

เปิดรับสมัคร 1-31 พ.ค. นี้! การแข่งขันเปียโนรอบคัดเลือกประเทศไทย ของ 2024 Orbifold Global Music Festival and Competition ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันเปียโนรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษากว่า 90,000 USD สามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/…/17xYQUg9gEBb8be11F0A5…/edit…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เพิ่มพูนความรู้หลักการสำคัญเกี่ยวกับการเขียนข่าว การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล การปรับแผนกลยุทธ์ในการนำเสนอข่าวสมัยใหม่ ฝึกปฏิบัติการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่ อาทิ Tiktok Facebok Instragram โดยผู้มีวิทยากรผู้มีประสบการณ์ 1) อาจารย์ ดร.ทักษยา วัชรสารทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2) คุณประพันธ์ สุรวิศาลกุล Project Manager บริษัท ไบรท์ทีวี จํากัด 3) คุณพันปี โพธิวงศ์ไพรเลิศ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวออนไลน์ สำนักข่าวเวิร์คพอยท์ 23 4) คุณวสันต์ บุญหนุน Project Manager บริษัทเป่าแตร์ อินโนเวชั่น จำกัด ระยะเวลาการอบรม วัน เสาร์ – อาทิตย์ ที่ 29-30 มิถุนายน 2567 สถานที่อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท / ท่าน (ราคานี้รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน) ลงทะเบียนที่ >> …

การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และพัสดุที่เป็นเศษซากจากการซ่อมแซม ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และพัสดุที่เป็นเศษซากจากการซ่อมแซมประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567

ขยายวันอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปของโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและเพื่อการรับรองหลักสูตร (Post Audit)

ประกาศขยายวันอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปของโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและเพื่อการรับรองหลักสูตร (Post Audit)รุ่นที่ 1 จากเดิม วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.เปลี่ยนเป็น วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.เพื่อรองรับกับความต้องการของผู้เข้าอบรม ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงขอเลื่อนวันอบรมและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร 02-579-5566-8 ต่อ 1216อีเมล LLL.human.ku@gmail.com