เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 1)

Image

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 1)

ประเภททุน

🔴 แผนงานวิจัยหรือแผนงานสร้างสรรค์ แผนงานละไม่เกิน 500,000 บาท

🔴โครงการวิจัยหรือโครงการงานสร้างสรรค์เดี่ยว โครงการละไม่เกิน 70,000 บาท

🔴 ทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แบบเบ็ดเสร็จ ทุนละ 100,000 บาท

🔴 ทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเอกสารเพื่อพัฒนาฉบับหนังสือหรือตำราฉบับภาษาไทย โครงการละไม่เกิน 40,000 บาท

🔴 ทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเอกสารเพื่อพัฒนาฉบับหนังสือหรือตำราฉบับภาษาต่างประเทศ โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน

☑ เป็นบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ และปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

☑ ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อหรือไปช่วยราชการที่หน่วยงานอื่น

☑ เป็นผู้ไม่ค้างส่งทุนวิจัยหรือทุนโครงการตำรา ตามระยะเวลาที่กำหนด

💥 สอบถามรายละเอียดและส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ คุณศรีวรรณ ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

📩 อีเมล sriwan.b@ku.th

📩 ดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/3zyuD7r

📣 ปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 31 มกราคม 2567

December 8, 2023