เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 2)

Image

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 2)
.
ประเภททุน
🔴 แผนงานวิจัยหรือแผนงานสร้างสรรค์ แผนงานละไม่เกิน 500,000 บาท
🔴 โครงการวิจัยหรือโครงการงานสร้างสรรค์เดี่ยว โครงการละไม่เกิน 70,000 บาท
🔴 ทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แบบเบ็ดเสร็จ ทุนละ 100,000 บาท
🔴 ทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเอกสารเพื่อพัฒนาต้นฉบับหนังสือหรือตำราฉบับภาษาไทย โครงการละไม่เกิน 40,000 บาท
🔴 ทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเอกสารเพื่อพัฒนาต้นฉบับหนังสือหรือตำราฉบับภาษาต่างประเทศ โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท
.
คุณสมบัติผู้รับทุน
☑ เป็นบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ และปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
☑ ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อหรือไปช่วยราชการที่หน่วยงานอื่น
☑ เป็นผู้ไม่ค้างส่งทุนวิจัยหรือทุนโครงการตำรา ตามระยะเวลาที่กำหนด
.
💥 สอบถามรายละเอียดและส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ คุณศรีวรรณ ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
📩 อีเมล sriwan.b@ku.th
📩 ดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/3zyuD7r
📣 ปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 30 เมษายน 2567

February 6, 2024