ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

Image

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ (Manutsayasat Wichakan Journal)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินงานตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564

โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน เริ่มตั้งแต่วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2564)

ติดต่อสอบถามได้ที่: นางสาวผาณิตา ชัยดิเรก

โทร. 02-579-5566 ต่อ 1200 (063-651-0163)

อีเมล phanita.ch@ku.th

May 5, 2023