โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการระบบขยายเสียงสำหรับดนตรีไทย

Image

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี และฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “พื้นฐานการจัดการระบบขยายเสียงสำหรับดนตรีไทย” เพื่อเผยแพร่ความรู้สำหรับนิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอก

June 12, 2023