โครงการ Healthy Mind Healthy Heart

Image

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ Healthy Mind Healthy Heart (ส่งเสริมสุขภาพใจนิสิตคณะมนุษยศาสตร์)

กิจกรรมในช่วงเช้า สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการพูดคุยสื่อสารเชิงบวก” และ “แนวทางการสังเกตแนวโน้มปัญหาด้านสุขภาพจิตของนิสิต” โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ พันตรี หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ และการเสวนา “แนวทางการสร้างกำลังใจแก่นิสิตที่มีแนวโน้มปัญหาด้านสุขภาพจิต” โดย ทีมหน่วยส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ กองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมในช่วงบ่าย สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์

มีการทำกิจกรรม Happy Art Happy Heart (เติมพลังใจให้กันผ่านงานศิลปะ) และการแนะนำการให้บริการพร้อมช่องทางการติดต่อหน่วยงานดูแลจิตใจของนิสิต ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

1. https://drive.google.com/…/1eD9m…

2. https://drive.google.com/…/1LtY0WGI8tL2Pem9…

January 14, 2024