มาพัฒนาตนเองกับ 5 หลักสูตรจากฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์

Image

มาพัฒนาตนเองกับหลักสูตรเจ๋งๆ จากฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้

1. หลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์” ระดับต้น, กลาง, สูง รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16

2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2567 “หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)

4. หลักสูตรการอบรมเสริมทักษะการพูดพิธีกรมืออาชีพ

5. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2567

January 4, 2024